Locality: Bhim Nagar, Nashik

 • Code:
 • Nashik 585
 • Name:
 • Bhim Nagar, Nashik
 • Bioregion:
 • Indomalaya
 • Museum:
 • Adm2:
 • Latitude:
 • 19.96806
 • Longitude:
 • 73.83833
 • Lat. Lon. max error:
 • Elevation:
 • 585 m
 • Elevation max error:
 • Locality notes: